เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงนายสาธิตเกษตรอินทรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวริริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมส่วนราชการ นำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยโสธรทำการเกี่ยวข้าว และสำหรับแปลงนาเกษตรอินทรีวิถียโสธรหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ 75 ตารางวา มีการปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงกบ โดยจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ได้จัดทำแปลงนาสาธิตขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการปักดำไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้แปลงนาเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรับรู้ ประเพณีอันดีงามของไทย คือการลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การทำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเกี่ยวข้าว การสาธิตการนวดข้าว สีข้าวด้วยวิถีโบราณ มีการละเล่น ขับกล่อมบรรเลงเพลงไทยอีสาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีคณะครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก