"ไทยลักซ์ฯ-พีพี ไพร์ม"เสริมสร้างอนาคต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย บนวิถีความพอเพียง จัดโครงการ ประมงโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ฯ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการประมงโรงเรียน” ปี 11 ประจำปี 2562 โดยมี นายรังษี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองนาง ,นายศิระ ศรีชมพู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ,คุณยุทธนา พิลาคง (ยุทธนาฟาร์ม) ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา จ.หนองคาย ,ผู้แทนสำนักงานประมง จ.หนองคาย , สื่อมวลชน ,คณะครู/นักเรียน ร่วมงาน

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ฯ กล่าวว่า “บริษัทฯดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะแนวทางการเลี้ยงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี บริษัทฯได้ดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำมาแล้วทั้งสิ้น 100 โรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง อีสาน ใต้ และเหนือ เพราะเรามุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดีจากสัตว์น้ำ “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย และ “พลังชีวิต” จากการต่อยอดอาชีพในอนาคต” พลเอกเชาวฤทธิ์ กล่าว

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต่อว่า บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “โครงการประมงโรงเรียน” คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลา ที่มีโปรตีนสูง ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยง มาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป

โดยเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงแนะแนวทางการเลี้ยงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังได้รับความอนุเคราะห์อาหารสัตว์น้ำเพิ่มเติม และลูกพันธุ์ปลาจากยุทธนาฟาร์ม นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน และตลอดระยะเวลา 10 ปีในการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบมาแล้วทั้งสิ้น 100 โรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง อีสาน ใต้ และเหนือ ซึ่งในวันนี้จะมีการส่งมอบในส่วนของภาคอีสาน ณ โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย เพราะเรามุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดีจากสัตว์น้ำ “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย และ “พลังชีวิต” จากการต่อยอดอาชีพในอนาคต

“โครงการประมงโรงเรียน ปี11/2562” คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance