ผ้าป่าต้านยาเสพติด...พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562”

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชหารจังหวัดหนองคาย เป็นประธานนำกล่าวถวายราชสดุดีและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดหนองคายนางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด ในโอกาสเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น "กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน และได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งในวันที่ 25พฤศจิกายน 2562 นี้ จะครบรอบ 15 ปี ของการสถาปนาการก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดหนองคายจึงร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้าน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อจัดหาเงินสมทบเข้ากองทุนแม่ฯ ด้วยพลังความศรัทธา ภายในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 232 หมู่บ้าน, การมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน, มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเข็มกลัดกองทุนแม่ ฯ ให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ ฯ ประจำปี 2562 จำนวน 11 หมู่บ้าน และกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 232 กอง โดยได้ยอดผ้าป่าทั้ง 9 อำเภอทั้งสิ้น 557,292 บาท.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย