เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.62 กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ พร้อมพบปะและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็ง พัฒนากลุ่มเกษตรกรโดยสมาชิกต้องมีส่วนร่วม การใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในโครงการพระราชดำริ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง

นอกจากนี้ มอบหมายให้นางยุพิน ยาจาติ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และทีมงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อแนะนำการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามวาระ ภายใต้ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ร่วมพบปะสมาชิกและให้เกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี รวมถึงให้คำแนะนำ ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สอบบัญชี บริษัทเบทาโกร

กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ จดทะเบียนตั้งกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.54 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.62 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.61-30 มิ.ย.62) มีสมาชิก 113 คน ทุนเรือนหุ้น 103,500 บาท ทุนสำรอง 799,330.13 บาท ทุนของกลุ่มเกษตรกร 1,040,718.90 บาท การจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีบัญชี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ข้าวเปลือก) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยใช้ทุนของกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงาน มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ส่งผลมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 24,256.77 บาท และเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เช่น งบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี กำหนดแผนงานประจำปี และอื่นๆ

ทั้งนี้เมื่อประชุมเสร็จแล้ว สมาชิกที่ได้รับเงินปันผล (สมาชิกได้รับทุกคน) เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ (สมาชิกที่ร่วมซื้อสินค้า) ก็ร่วมกันถือหุ้นเพิ่ม รวม 35 คน เป็นเงิน 6,800 บาท และรับประทานอาหารร่วมกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน