วันนี้ (21 พ.ย. 62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งเคยให้ไว้ตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง ทั้งเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว การส่งเสริมความสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความเป็นธรรม ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน โดยเวลานี้แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าว แต่ตั้งเป้ามุ่งเน้นงานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นการทำร้ายทำลายทรัพยากรของประเทศไทยทั้งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันเมืองไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วม 40 ล้านคน เมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงสร้างความบอบช้ำให้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นโครงการที่สามารถคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ หรือกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อสร้างความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม เช่น กิจกรรมการเก็บขยะใต้ทะเล ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันรณรงค์ ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ ได้กล่าวต่อว่า เป้าหมายของกระทรวงฯ คือ ต้องการยกระดับการทำงานของทุกหน่วยให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงที่มีองค์ประกอบของภาคธุรกิจบริการทั้งท่องเที่ยวและกีฬาที่ครบถ้วน สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยหน่วยงานของกระทรวงได้เองตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าที่ชัดเจนทั้ง Demand Side (กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) และ Supply Side (ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ) ซึ่งการทำงานที่เกิดขึ้น จึงต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น ส่วนด้านกีฬาจะต้องเชื่อมโยงแผนการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนแม่บทเพิ่มศักยภาพกีฬา และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)