สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 หมายเลขทะเบียน กสก.19/2520 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 220 คน ถือหุ้นเมื่อแรกตั้ง 22 หุ้น เป็นเงิน 11,000 บาท และดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 2520 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ปัจจุบัน มีสมาชิกสามัญ จำนวน 1,390 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 628 คน แบ่งเป็น 53 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นท้องที่จำนวน 5ตำบล สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 29,308,560 บาท

สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตร(การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) สหกรณ์มีกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 667,082.55 บาท สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ดังนี้ โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พร้อมเครื่องจักร ปี 2540 เครื่องอบลดความชื้น ปี 2540 โรงปุ๋ยหมัก ปี 2545 โครงการตลาดกลางข้าวเปลือกประจำตำบล ปี 2539 ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสร้างลานตาก ขนาด 1,600 ตารางเมตร ปี 2557 งบประมาณในการสร้างฉางเอนกประสงค์ ขนาด 15 x 15 เมตร ปี 2558 งบประมาณในการสร้างฉางขนาด 500 ตัน ปี 2561 และงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง ปี 2561

สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พร้อมเครื่องจักร เมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นจำนวนเงิน 13,171,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ พร้อมเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส. โดยสหกรณ์จะทำการรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์จะมีเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกในการปลูกเมล็ดพันธุ์ และจะดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ หอการค้าจังหวัดยโสธร มาให้ความรู้ตั้งแต่การรับสมัครเข้าร่วมโครงการไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการปรับปรุง โดยผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจติดตาม เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนการวางแผนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

จะเห็นได้ว่าสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรของสหกรณ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำเมล็ดพันธุ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์การตลาดที่มีความทันสมัย อาทิ เช่น โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ลานตาก ฉาง เครื่องวัดความชื้นข้าว สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นในรอบเดือนที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ผลกระทบจากอุทกภัย สมาชิกบางส่วนอาจจะมีการลดปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแต่สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด ยังมีการตั้งเป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีนี้อย่างน้อยที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 50 ตัน โดยมีการสร้างเครือข่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด และเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดยโสธร สร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรงตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน