เกษตรฯ ดันเกษตรกร 882 อำเภอผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ห่วงภาคเกษตรใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินจำเป็น ทั้งขาดความรู้เลือกใช้ไม่ตรงกับดินพืช ซ้ำต้นทุนพุ่ง

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายหน่วยงานในสังกัดเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทุกพื้นที่จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้มากเกินความจำเป็น ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น และทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาก ทำให้ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งยังพบมีการเลือกใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช ยังขาดการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

“รมว.เกษตรฯ มีความห่วงใยปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง กรมจึงได้รับนโยบายมาดำเนินการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทราบและตระหนักถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของตนเอง ลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่งขึ้นเหมาะกับการชอนไชของรากพืช ทำให้ต้นพืชแข็งแรง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในทางกลับกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน”นายเข้มแข็ง กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรหันมาผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ อย่างน้อย 1,543,500 ตัน ในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนแอฟริกัน ถั่วมะแฮะ และวัสดุอินทรีย์จากการไถกลบตอซัง โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ผ่านทางระบบออนไลน์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance