หากลองสแกนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปจะเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่กับ คอร์ส Primary Plus ของ บริติช เคานซิล มีความพิเศษมากกว่านั้น เพราะไม่เพียงมุ่งเน้นด้านวิชาการ แต่ยังส่งเสริมผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

โดย Primary Plus เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาหรือเด็กอายุ 6 - 12 ปี ซึ่ง บริติช เคานซิล ได้ออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ผ่านการผสมผสานกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มที่ถูกพัฒนาโดยครูของ บริติช เคานซิล ซึ่งได้รับการเทรนมาอย่างดีในการสร้างห้องเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพ ดังนั้นเด็ก ๆ จะได้รับ การกระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ และสนุกไปกับการทำกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมกับเสริมทักษะต่าง ๆ ผ่านกรอบแนวคิดที่อ้างอิงจาก UNESCO’s transversal skills และ Michael Fullan & Maria Langworthy ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning

สำหรับทักษะชีวิตที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเรียนคอร์ส Primary Plus แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 2) ความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดที่แปลกใหม่ รวมถึงมีความสนใจและใฝ่รู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ

4) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีความใส่ใจเรื่องความเป็นพลเมืองโลกในด้านความยั่งยืนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความเคารพและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยจะพัฒนา เด็ก ๆ ให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายของความเป็นพลเมืองและการสร้างคุณค่าให้กับประเทศของตนเอง 5) ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและเข้าถึงการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่บนโลกไร้พรมแดน 6) ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาให้เกิดความเป็นผู้นำ มีความขยัน รวมถึงเอาใจใส่ต่อผู้อื่น และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง พร้อมพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี

6 ทักษะข้างต้นจะถูกนำมาผสมผสานในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนของ บริติช เคานซิล ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่เป็นเนื้อเดียวกับกระบวนการเรียนการสอน และแยกออกมาเป็นกิจกรรมเดี่ยวโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ทุกกิจกรรมของคอร์ส Primary Plus ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีและเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ดังนั้น เด็ก ๆ สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านคอร์สนี้ไปแล้วจะได้ทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะต่าง ๆ ติดตัวสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแข็งแกร่ง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน