สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์​ เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์​ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท​ อิโนแอ๊ค ออโตโมทีฟ​(ประเทศไทย)​ จำกัด​ เพื่อพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์​ กำหนดประเภทสหกรณ์​ และกำหนดที่ตั้งสำนักงาน​ พิจารณาจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์​ พิจารณาการจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์​ และพิจารณาจัดทำข้อบังคับสหกรณ์

ทั้งนี้ การจัดตั้งสหกรณ์แห่งนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์ในเชิงคุณภาพ​จังหวัดชลบุรี​ หลังจากนี้ไปอยู่ในช่วงทดลองนำเอาวิธีการสหกรณ์มาใช้ระยะเวลา​ 6 เดือน