วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อยุทธศาสตร์จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องปากท้องประชาชน การท่องเที่ยว และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ความสำคัญในทุกเรื่อง พร้อมจับมือกับส่วนราชการ ท้องถิ่น และสื่อมมวลชน เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและจังหวัด ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ถึงแม้จังหวัดฯ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากและมีรายได้ในแต่ละปีค่อนข้างสูงก็ตาม ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมระบุ ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นอกเหนือจากการประชุมแก้ไขปัญหาหรือการสานต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ จะต้องทำควบคู่ไปกับการให้เกียรติกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดด้วย อย่างไรก็ตาม การพบปะพูดคุยกันครั้งนี้ถือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อมุ่งหวังให้งานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance