เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมเป็นประธานมอบหนังสือการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และ มอบเอกสารสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 100 ราย พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ้วย) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

จากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปยังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน เลขที่ 145 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมชมการทำปุ๋ยและทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบผง/ปั้นเม็ด ของ นายศักดา ลักษณะภู (หมอดินแอ้ว) หมอดินอาสาประจำอำเภอชะอำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และการคิดค้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในการปรับปรุงสภาพพื้นดินของตนเอง สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด ดินมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง แต่เดิมพื้นที่โรงปุ๋ยอินทรีย์แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย

จากความเสื่อมโทรมดังกล่าว ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีได้เข้ามาวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน แก้ไขฟื้นฟูสภาพดินและการปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด การแก้ปัญหาความเป็นกรดด่างของดินโดยใช้ปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงแนะนำการผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และการทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุน และเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างดี

นอกจากนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังได้ทำการส่งมอบสระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี และมอบปัจจัยการปรับปรุงดินและการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบผง/ปั้นเม็ด เยี่ยมชมแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และพบปะพี่น้องหมอดินอาสา สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่