“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับ “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 ในสายตาประชาชน” ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย. 2562 จำนวน 1,159 คน สรุปผลดังนี้

1.ความสนใจของประชาชน ต่อ การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 โดย อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 41.24% เพราะได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ สื่อไทยและต่างประเทศนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง อยากรู้ว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้าง หวังว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฯลฯ

ส่วนอันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 24.16% เพราะ ไทยเคยจัดประชุมมาแล้วหลายครั้ง บางประเทศไม่ส่งผู้นำเข้าร่วม ไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจ ฯลฯ, อันดับ 3 สนใจมาก 21.23% เพราะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยและอาเซียนโดยตรง เป็นการประชุมสำคัญระดับโลก ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ฯลฯ และอันดับ 4 ไม่สนใจ 13.37% เพราะเป็นเรื่องไกลตัว สนใจเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ได้ ฯลฯ

2.สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ/พอใจ” จากการประชุมครั้งนี้ คือ อันดับ 1 การจัดงานสำเร็จด้วยดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่มีสถานการณ์วุ่นวาย 46.98%, อันดับ 2 มีการลงนามร่วมกัน ผลักดันเรื่องสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 31.99% และอันดับ 3 ผู้แทนแต่ละประเทศมาร่วมงาน ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 28.64%

3.สิ่งที่ประชาชน “เป็นห่วง/กังวล” จากการประชุมครั้งนี้ คือ อันดับ 1 ไม่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุม 49.12%, อันดับ 2 ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในบางข้อตกลง ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 29.24% และ อันดับ 3 การเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วงระหว่างการจัดประชุม 23.68%

4.ประชาชนคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด? โดยอันดับ 1 ได้ประโยชน์อยู่บ้าง 44.35%เพราะประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่ชื่อเสียง เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น ช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้หลายเรื่อง ฯลฯ, อันดับ 2 ได้ประโยชน์มาก 25.80% เพราะเป็นการกระชับสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ฯลฯ

ขณะที่ อันดับ 3 ไม่ค่อยได้ประโยชน์ 19.41% เพราะจัดการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นผลช้า ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แม้มีการลงนามร่วมกันแต่ก็ยังพบปัญหาที่รอการแก้ไขอีกมาก ฯลฯ และอันดับ 4 ไม่ได้ประโยชน์ 10.44% เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นทั่วโลก แม้แต่ประเทศมหาอำนาจก็ยังประสบปัญหา ยังไม่เห็นทางออก ฯลฯ

5.ประโยชน์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการประชุมครั้งนี้ คือ อันดับ 1 การลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 60.67%, อันดับ 2 สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าว ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย 30.79% และอันดับ 3 ได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศ การเจรจาตกลงร่วมกัน 28.31%