ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ภายใต้พันธกิจ “เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี” เนสท์เล่ ประเทศไทย จึงผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ภายในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวคิดในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยว่า “ตลอดหลายปีที่เนสท์เล่ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เราพบว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงชุมชนในวงกว้าง ด้วยเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการปรับทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้สำเร็จ ขณะเดียวกัน การจะปลูกฝังและปรับพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากผู้ใหญ่จะต้องหมั่นสื่อสารเชิงบวกกับเด็กแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กด้วย”

งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13re

ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่ ประเทศไทย จึงร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม พัฒนาเครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกันของคนไทยในทุกช่วงวัยผ่าน 3 โครงการหลักๆ ที่เน้นเข้าถึงผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนทั่วประเทศ

เริ่มด้วยโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé for Healthier Kids) ที่มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กอายุ 3-12 ปี ร่วมกันเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อปลูกฝัง 5 พฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การกินอาหารที่หลากหลายและเพิ่มผักผลไม้ การกินในสัดส่วนที่เหมาะสม การกินอาหารร่วมกันทั้งครอบครัว การดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานจัด และการออกกำลังกาย โดยให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและผู้ปกครองผ่าน Facebook Nestlé for Healthier Kids TH

กิจกรรม Fruitland for Heroes โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี
ถัดมาโครงการเด็กไทยสุขภาพดี เป็นโครงการฯ ที่เนสท์เล่เน้นสนับสนุนครูในการปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านโภชนาการ ที่เข้ากับยุคสมัยในรูปแบบ Active learning พร้อมด้วยการบูรณาการแนวคิดให้การเรียนรู้หลักโภชนาการเป็นเรื่องง่าย สนุก และเด็กๆ สามารถทดลองทำจริงได้ในห้องเรียน ต่อยอดโครงการฯ ในปีนี้ด้วยการร่วมกับภาครัฐและวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประกวดสื่อการสอน ภายใต้กรอบเนื้อหา ‘อ่าน-ปรับ-ขยับ-เปลี่ยน’ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาครูก่อนลงสนามสอนจริงตามโรงเรียนต่างๆ และนำสื่อที่ชนะการประกวดมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่โรงเรียนทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น

ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

นอกจากสองโครงการที่เน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ที่บ้านและโรงเรียนแล้ว เนสท์เล่ยังจัดคาราวานครอบครัวแข็งแรง เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพแก่ชุมชนทั่วประเทศตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกสนาน เข้าถึงทุกวัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ เกมอ่านฉลากโภชนาการเพื่อให้เลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย และกิจกรรมหัวเราะออกเสียง 3 ท่าเพื่อสร้างความสุขทางอารมณ์ โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน สามารถเข้าถึงประชาชนกว่า 3 ล้านคน ใน 493 อำเภอ จาก 65 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเนสท์เล่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยทุกช่วงวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน