สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องสุดยอดอาเซียนกับผู้นำประเทศ จากรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 5 – 8 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนประทับใจผู้นำประเทศจีนมากที่สุด ร้อยละ 23.6 รองลงมา ประเทศสิงคโปร์ และ ไทย ร้อยละ 7.9, เวียดนาม ร้อยละ 6.0, ลาว ร้อยละ 5.3, บรูไน ร้อยละ 4.3, มาเลเซีย ร้อยละ 3.8, อินโดนีเซีย ร้อยละ 3.1 พม่า ร้อยละ 2.3

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ประชาชนคาดว่าประเทศไทยจะได้รับมากที่สุด พบว่า เศรษฐกิจจะดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 56.6 การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.4 มีการลงทุนเพิ่ม ร้อยละ 8.1 ส่งออกจะดีขึ้น ร้อยละ 6.8 และอื่น ๆ เช่น คมนาคม ขนส่งจะดีขึ้น ลดภาษี การเป็นที่รู้จัก ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย เป็นต้น ร้อยละ 9.4

นอกจากนี้ ผลสำรวจ ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.5 ภูมิใจที่ประเทศไทยได้จัดงานสุดยอดอาเซียน และค่าเฉลี่ยความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.61 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่ามีความสุขมากที่ประเทศไทยจัดงานสุดยอดอาเซียนได้สำเร็จเรียบร้อย