มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทย อุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติธยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับนิสิต นักศึกษา และครูดนตรีไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ทรงเป็นแรงบันดาล ใจและแบบอย่างแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประจําชาติ

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทย อุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติธยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน มีจำนวนนิสิตนักศึกษาร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยร่วมกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน