วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้วิชาการ งานวิจัย และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯมาปรับใช้หลอมรวมกับวิถีชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ณ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประชากรจำนวน 60 ครัวเรือนเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกับทุกครัวเรือน และจัดให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตนเองให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการใช้ศาสตร์พระราชาเป็นหลักดำเนินการเป็นองค์ความรู้ทำบัญชีครัวเรือน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุมีงานทำด้วยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาฟื้นฟูเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่และไก่พันธุ์พื้นเมือง กลุ่มทำขนม กลุ่มแปรรูปเนื้อ และกลุ่มทอเสื่อ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีและมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
         ในวันเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และสร้างคนไทยให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ
มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

กองทุนประกันวินาศภัย