วันที่6 พ.ย.62พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้วิชาการ งานวิจัย และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯมาปรับใช้หลอมรวมกับวิถีชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพจากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ที่พึ่งพาทรัพยากรในพื้นที่สู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงลูกอ๊อด-กบ-และปูนา ซึ่งเดิมเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ และขยายผลด้วยการทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มชาวบ้านสามารถยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดปริมาณความสำเร็จทางเศรษฐกิจและรายได้ของชาวบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นกดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน