สื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ได้ติดตามโครงการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 18,000 ล้านบาท กระจายให้กับแต่ละจังหวัดๆ ละ 200 ล้านบาท ยกเว้น จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้จังหวัดละ 500 ล้านบาท โดยงบประมาณนี้เป็นงบประมาณกลางปีเร่งด้วยที่ทุกจังหวัดจะต้องส่งโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง มีแบบแปลน ให้เรียบร้อย


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย ได้เสนอคำของบประมาณ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 196 โครงการ งบประมาณ 171,395,300 บาท โดยสำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบปรับลดคำของบประมาณดังกล่าวให้จังหวัดหนองคาย จำนวน 192 โครงการ เป็นเงิน 151,850,000 บาท ซึ่งการปรับลดวงเงินของสำนักงบประมาณได้ปรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด โดยปริมาณงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิม สำหรับกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ปริมาณงานและพื้นที่ดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ซึ่งขณะนี้จังหวัดหนองคายได้อนุมัติงบประมาณ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้งบดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามปริมาณงานที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยเคร่งครัด และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งยังเป็นการติดตามรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เพื่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด โดยงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ส่วนโครงการที่มากกว่า 2 ล้านบาท ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
สำหรับงบฯ ดังกล่าวแยกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 5,708,300 บาท, การแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 43,300,000 บาท, การแก้ไขปัญหาการรักษาระบบนิเวศ, การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 166 โครงการ งบประมาณ 102,841,700 บาท รวมทั้งสิ้น 192 โครงการ งบประมาณ 151,850,000 บาท


ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายอำเภอ และส่วนต่างๆ แล้ว อำเภอเมืองหนองคาย ได้รับการอนุมัติ 70 โครงการ งบประมาณ 37,590,900 บาท, อำเภอรัตนวาปี ได้รับการอนุมัติ 27 โครงการ งบประมาณ 11,818,900 บาท, อำเภอโพนพิสัย ได้รับการอนุมัติ 20 โครงการ งบประมาณ 8,215,400 บาท, อำเภอเฝ้าไร่ ได้รับการอนุมัติ 20 โครงการ งบประมาณ 8,180,600 บาท, อำเภอสระใคร ได้รับการอนุมัติ 17 โครงการ งบประมาณ 10,454,800 บาท, อำเภอท่าบ่อ ได้รับการอนุมัติ 8 โครงการ งบประมาณ 9,584,200 บาท, อำเภอศรีเชียงใหม่ 3 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 2,160,900 บาท, โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย ได้รับการอนุมัติ 8 โครงการ งบประมาณ 2,940,400 บาท, สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 ได้รับการอนุมัติ 2 โครงการ งบประมาณ 607,000 บาท, แขวงทางหลวงหนองคาย ได้รับการอนุมัติ 4 โครงการ งบประมาณ 16,996,900 บาท, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ได้รับการอนุมัติ 10 โครงการ งบประมาณ 27,500,000 บาท และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ งบประมาณ 15,800,000 บาท รวม 92 โครงการ งบประมาณ 151,850,000 บาท


เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมดังกล่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เน้นในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอก คู คลอง ทั้งสภาพก่อนขุดลอก ปริมาณการขุดลอก ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก และต้องแสดงภาพถ่ายทุกโครงการ
ด้านสื่อมวลชนได้ตั้งข้อสังเกตกรณีการขุดลอกหนองและลำห้วยนั้น ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งภาคประชาชนจะต้องตรวจสอบและติดตามโครงการต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกับสื่อมวลชน เพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาครัฐและประชาชนเอง.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน