มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อตอบสนองสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและสภาพความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยเน้นสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกไปช่วยเหลือ ดูแลสังคมและชุมชน

สำหรับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี เรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 184,700 บาท (แบ่งชำระ 9 งวด) คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติ (portfolio) และสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พ.ย.62  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักประสานงานกรุงเทพฯ อาคารสุโขทัย ชั้น13 ห้อง 1301 โทร.0-2310-8928 และ 092-850-2920 หรือ http://www.publichealth.ru.ac.th/

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน