ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : “พหลพักตรารามายณะ” นิทรรศการศิลปะนานาชาติว่าด้วยพหุวัฒนธรรม รากเหง้ามหากาพย์รามายณะ ผลงานของศิลปินจาก 9 ประเทศ นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ / The Many Faces of Ramayana” ว่าด้วยพหุวัฒนธรรม ที่มีรากเหง้ามาจากมหากาพย์รามายณะ เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ผลงานของศิลปินจาก 9 ประเทศ มาเลย์เชีย อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ฝรั่งเศส แคนาดา และไทย มีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และโซลวาซู ให้การสนับสนุน อนุชา ธีรคานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าว “พหลพักตรา” หรือ “The Many Faces” นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่จะทำให้คนจากประเทศต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ ได้ชื่นชมในมรดกภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน คำว่า “พหลพักตรา” สำหรับผู้จัดนั้นสื่อถึงพหุวัฒนธรรมและความเปิดกว้าง โลกทัศน์ที่หลากหลายในสังคมโลกปัจจุบัน ออกแบบและจัดแสดงด้วยการมุ่งสะท้อนภาพการแสดงออกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านทางบทกวี การประดิษฐ์ฉากท้องเรื่อง ดนตรี การพากย์และเจรจา การร่ายรำ พิธีกรรม เทศกาล หัตถศิลป์ และปรัชญาความเชื่อ ผ่านสายตาและการตีความของศิลปินท้องถิ่น ที่ต่างมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอิสระ ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในประเทศหรือทวีปใด “ปีนี้เป็นปีแรกนิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ” หรือ “The Many Faces of Ramayana” ขึ้น มีศิลปินจาก 9 ประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมแสดง ทำให้เห็นโลกทัศน์ที่หลากหลาย และตั้งใจให้ผู้ชมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้ร่วมชื่นชมมรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวการยอมรับความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะ จึงไม่ใช่เพื่อพัฒนาศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการพัฒนาสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่สังคมโลกที่เปิดกว้างและยั่งยืน ความหลากหลายของผลงาน ในนิทรรศการนี้มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ ชื่นชมยอมรับกันและกัน และนำไปสู่สันติวัฒนธรรม สำหรับนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ / The Many Faces of Ramayana” ผลงานของศิลปิน 9 ประเทศ จัดแสดงถึง 5 ธันวาคม 2562 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปชมกันได้