เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการประชุมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจประเมินและรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปรุงสุกเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6 แห่ง ในระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผู้แทน สพส. สตส. กรป. กสก. สคบ. และมกอช. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำกับดูแลของภาครัฐ (Official control) ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยการตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 4 แห่ง (EST.53, 129, 139 และ EST.266) และตรวจรับรองโรงงานใหม่ จำนวน 2 แห่ง (EST.315และ EST.327)