สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมขบวนการสหกรณ์ มอบเงินและสิ่งของ เยียวยาสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร

นายพีรพล กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเยียวยาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรัตน์ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร นายดุสิต ทาทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขบวนการสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของแก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์คำเขื่อนแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด โดยมีสมาชิกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เข้ารับมอบรวมจำนวน 150 คน ทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

นายพีรพล กล่าวว่า จังหวัดยโสธรได้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” พายุโซนร้อน “คาจิกิ” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พื้นที่เกษตรกรกรรมได้รับความเสียหายทั้งหมด 528,192 ไร่ สัตว์เลี้ยง 5,300 ตัว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ให้ความช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 100,000 บาท ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง และได้มีการมอบข้าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน 550 คน โดยมีตัวแทนสมาชิกมารับมอบ

สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคี ความร่วมมือ และความเป็นปึกแผ่นของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ และในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและบุคลากรของสหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ต้องมีความรัก หวงแหน พร้อมที่จะขับเคลื่อน มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ เพื่อความอยู่ดีกินดี มีสันติสุขแก่มวลสมาชิก สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่สหกรณ์ ให้เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน