6 ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ยึดมั่นหลักธรรม ปรัชญาศก.พอเพียง ด้วยพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปารณีย์ เตชะปุณยงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นางทมาภรณ์ ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพนมมาศพิทยากร ตัวแทนชุมชนคุณธรรมฯ ได้มีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เยี่ยมชมชาวชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดลับแล คอกช้าง หัวร้อง-ฟากท่าป่ายาง ยางกระไดเหนือ ยางกระไดใต้ และชุมชนบ้านหนอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท - พวน

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแลมีการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสืบสาน ธำรง รักษาวิถีชีวิตที่ดีงาม และด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าทอ ผ้าซิ่น ตีนจกไท-ยวนลับแล ไม้กวาด อาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ข้าวแคบ เส้นขนมจีนทอด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มถักไม้กวาด ตลอดจนการออมทรัพย์ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมฯ

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า จากนี้ไปภารกิจของชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากจะขับเคลื่อนใน 3 ด้านหลักข้างต้นแล้ว จะต้องบูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกชุมชนพร้อมเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคอยประสานงานซึ่งมีตัวแทนมาจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัด ในแต่ละชุมชน จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนคุณธรรมฯ ขึ้นมา 1 ชุด เป็นผู้นำบวร เป็นที่ยอมรับและนำชาวบ้านทำงานในชุมชน ที่สำคัญเป็นตัวแทนนำข่าวสารที่มีประโยชน์เผยแพร่ต่อชุมชน หรือแจ้งข่าวสารของชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารมายังสำนักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานส่วนกลางวธ.

“ทั้งนี้ วธ.จัดทำเครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือสร้างเครือข่ายการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์ค ระหว่างชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ มีช่องทางรายงานกิจกรรมและความคืบหน้าต่างๆ มายังส่วนกลางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชุมชนคุณธรรมฯ อื่นๆ ได้ศึกษาเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง รวมไปถึงการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงทุกด้านแล้วส่งรายงานมายังส่วนกลางได้ทันที” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดวธ. กล่าว

Life IF