เมื่อวันที่ 5 พ.ย. คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Kim Woong Tae และ Dr. Jean Yo ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ APQA มีกำหนดการเข้าตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของไทย จำนวน 6 แห่ง ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2562

กองทุนประกันวินาศภัย