ภายใต้สโลแกน ไชยา อำเภอเดียว เที่ยวทั้งตำบล ระดมสมองทั้งราชการ ชุมชน อาจารย์ นักศึกษา นอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มเพื่อชุมชน ยังสร้างบัณฑิตเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเวทีนําเสนอผลงาน “โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การสร้างรายได้ชุมชน ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” กว่า 16 โครงการเพื่อแผ่นดิน" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น ภายใต้สโลแกน “อําเภอไชยา อําเภอเดียว เที่ยวทั้งตําบล” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการนำเสนอโครงการกว่า 300 คน ประกอบด้วย นายอําเภอไชยา ผู้นําชุมชนในพื้นที่อําเภอไชยา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกล่าวว่า อําเภอไชยา มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง อาทิ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร และมีของดีขึ้นชื่อ อย่างไข่เค็มไชยา

ในการจัดทําโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามหลายแห่ง จากการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ทําให้ประชาชน ทั่วไปเกิดความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น ดั่งสโลแกนที่ว่า “อําเภอไชยา อําเภอเดียว เที่ยวทั้งตําบล” จากการจัดทําโครงการ ในปัจจุบันทําให้อําเภอไชยาเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ที่ปรึกษาโครงการ และประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา การบริหารและการประเมินผลโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประกาศเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเมืองรอง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว ทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน และสังคม

นาย อภิสิทธิ์ พูลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากที่ได้ร่วมพูดคุยกันของนักศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางรายวิชาการประเมินผลโครงการ จึงได้ข้อสรุปในการร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบตามแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และการลงพื้นที่วิจัยเชิงสำรวจจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันลงพื้นที่และนำผลการสำรวจมาอภิปรายเรียงลำดับความลำบากและความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ใช้หลักการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการเกิดจากคนในพื้นที่ที่มีความเต็มใจและตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิดที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย