สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ Munich Re จัด Cyber Workshop สำหรับคณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ

Giv Kahrom - Senior Cyber Underwriter จาก Munich Re Singapore ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายและจัด Workshop กับทีมงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย สำนักงาน IPRB และ TID ในหัวข้อ Cyber Insurance


ปัจจุบันโลกไซเบอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากลุ่มโซเชียล์ในไลน์ (Line) วอทส์แอฟ (WhatsApp) การทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคาร (Mobile Banking) การซื้อของผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Lazada Shoppee JD Central เป็นต้น ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการถูกแฮค (Hack) ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางทุจริต ฉ้อฉล หาประโยชน์ในทางที่มิชอบ ซึ่งสร้างความเสียหายกับเจ้าของข้อมูล


ส่วนความเสี่ยงด้านไซเบอร์สำหรับธุรกิจการค้า (Commercial Cyber Risk) ก็จะมี แฮคเกอร์ (Hacker) โจมตีระบบฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อเรียกค่าไถ่ หรือนำข้อมูลลูกค้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน สร้างความเสียหายให้แต่ล่ะองค์กรในด้านชื่อเสียงและความรับผิดชอบต่างๆมากมาย

โดยความเสียหายเหล่านี้ สามารถนำมาเอาประกันภัยได้ด้วยกรมธรรม์ Cyber Insurance ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Personal Cyber Insurance และ Commercial Cyber Insurance

กองทุนประกันวินาศภัย