นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า กรณีบอร์ด กสทช.มีมติเห็นชอบให้ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นอัตราเดียว( Single rate)ทั้งในส่วนของบริการโทรพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ โดยแนวคิดหลักของ กสทช.คือที่สุดแล้วทุกอย่างจะต้องเดินไปสู่แนวทางการเป็น Single Rate เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของกสทช. และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงกันถึงบริการที่จะได้รับ และการปกป้องผลประโยชน์ที่พึงมี

โดยที่ผ่านมา กสทช.ได้ดำเนินการทุกอย่างเพื่อการวางแผนไปสู่อนาคตอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เป็นการวางแผนงานรองรับการเข้าสู่อนาคตเหมือนนานาอารยประเทศ ไม่ได้มีเป้าหมายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายหนึ่งรายใดอย่างที่มีการกล่าวหาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้กสทช.จะพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครก็ตาม ที่ยังไม่หยุดกล่าวหาว่า กสทช.มีพฤติกรรมดังกล่าวจนถึงที่สุด

ทั้งนี้ตัวแทนผู้ให้บริการจากค่ายมือถือต่างๆอาทิ ADVANC-DTAC-TRUE พร้อมกับ TOT และ CAT ต่างมีความ เห็นสอดคล้องกับการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ ให้เป็นอัตราเดียว (Single Rate) แต่มีประเด็นที่ต้องการให้กสทช.พิจารณาทบทวนในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ที่ กสทช.จัดทำเอาไว้ โดยเสนอให้ปรับลดเหลือเพียงอัตราเดียว 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ทั้งบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line)และโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile) หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ที่อัตรา 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนในจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่ไม่เกิน 5 ล้านเลขหมายแรก และจัดเก็บที่อัตรา 1.62 หรือ 2.0 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนกับเลขหมายโทรศัพท์ที่เกิน 5 ล้านเลขหมายต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย