ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นนามค่ายของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ที่ได้รับพระราชทานพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2525 ตามที่กรมตำรวจในสมัยนั้นได้ขอพระราชทานพระกรุณาเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระเกียรติประวัติแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 120 ปีในวันที่ 21 มิถุนายน 2525 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ ฯพณฯสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธีเปิดป้ายค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2525 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดิมคือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 เปิดทำการเมื่อปี 2496 ณ ค่ายฝึกอาวุธพิเศษ และพลร่ม ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 70 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวารับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นการควบคุมต่อกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคอีสาน ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2503 ได้ยุบรวมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 2 มาขึ้นอยู่กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 ส่งผลให้มีพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 จังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ขึ้นการควบคุมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดพระนคร และกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 3 ต่อมา ได้มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ให้จัดตั้งกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ที่จังหวัดอุดรธานีควบคุมพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด จึงทำให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 ขึ้นควบคุมต่อกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ประกอบด้วย 9 แผนก 9 กองร้อยรับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและจังหวัดยโสธรรวมพื้นที่รับผิดชอบ 9 2 3 7 4 ตารางกิโลเมตร ในปี 2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 14 เป็นผลให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 เปลี่ยนชื่อเป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ประกอบด้วย 6 แผนก 7 กองร้อยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช 2552 เป็นผลให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในเป็น 5 งาน 7 กองร้อยและ 1 กลุ่มงานและต่อมาตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2555 ได้มีการปรับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยคงเหลือ 4 จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร โดยมี ผู้บังคับบัญชาคนแรกคือ พ.ต.ท.สงวน อัมมวรรณ์ และคนปัจจุบัน คือพ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 เผยว่า ตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนในชุมชนชายแดน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวต่อไปของตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่น ในอุดมการณ์ ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข