สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับวันไตโลก ประจำปี 2563 (World Kidney Day 2020)” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40) โดยหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Disease – from Prevention to Detection” โดยเน้นความสำคัญของการตรวจค้นหาและการป้องกันโรคไตไม่ให้เป็นมากจนนำไปสู่ภาวะไตวาย

โดยหลักเกณฑ์คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ, ในคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกันกับหัวข้อที่กำหนด โดยมีความยาวไม่ควรเกิน 8 พยางค์, คำที่ใช้ต้องมีความหมาย ใช้คำสุภาพ มีสัมผัสคล้องจอง เขียนถูกต้องตามอักขระภาษาไทย, สามารถส่งผลงาน ได้ที่ E-mail: kidney@loxinfo.co.th พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจนหรือทางไปรษณีย์มาที่ (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคำขวัญกิจกรรม วันไตโลก”)

หมดเขตส่งคำขวัญเข้าประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์ (คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ สมาคมโรคไตฯ http://www.nephrothai.org ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพิชยา โทร. 02-716-6091 ในวันและเวลาราชการ

กองทุนประกันวินาศภัย