ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : หอไตรกลางน้ำวัดศรีธาตุ งามสถาปัตย์อีสานพื้นบ้านเมืองยโสธร

วัดเก่าแก่ในภาคอีสาน สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้จะมีหอไตรกลางน้ำอยู่คู่กับวัด เช่นที่หอไตรกลางน้ำวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นหอไตรที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอีสานพื้นบ้าน
จากข้อมูลจัดเป็นหอไตรที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวมรวบตู้พระไตรปิฎก อักษรธรรม หนังสือผูกใบลานต่างๆ โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมของหอไตร มีศิลปะการก่อสร้างที่มีลวดลายแกะสลักไม้สวยงาม มีระเบียงรอบยื่นมาติดเสา หลังคาจั่ว ซ้อนหลังคากันสาดรอบ ผนังโปร่งตีไม้แนวกั้นเป็นผนังชั้นระเบียงสลับช่องเปิด องค์ประกอบเป็นศิลปะแบบอีสานพื้นบ้าน โดยเฉพาะส่วนของคันทวยนาคแสดงเอกลักษณ์เฉพาะพื้นบ้านอย่างชัดเจน หน้าบัน (สีหน้า) ตีแผ่นไม้กันผนังส่วนอาคาร ถือเป็นรูปแบบหอไตรกลางน้ำที่มีลักษณะแตกต่างกับรูปแบบนิยมของหอไตรหลังอื่นในท้องที่ บานประตูเป็นลายเครือเถา แกะสลักลวดลายสวยงาม ซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
หอไตรกลางน้ำหลังนี้เป็นอีกหนึ่งแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ ส่วนวัดศรีธาตุ นอกจากเป็นวัดเก่าแก่แล้วยังเป็นศูนย์รวมประชาคมชาวบ้านสิงห์ ทำศาสนกิจ สืบสานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ วิถีชีวิตของคนอีสาน

กองทุนประกันวินาศภัย