00..ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน
00..ฤดูกฐิน กระทรวงวัฒนธรรมนำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 1 พ.ย. ด้านกรมศิลปากรนำผ้าพระกฐินนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตอนกลางคืนมีการแสดงโขนสมโภช วันที่ 1 พ.ย...00..เดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิงร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีนี้ลอยกระทงตรงกับวันที่ 11 พ.ย. ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับหลายหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม แถลงข่าว “ลอยกระทงวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ไปเมื่อวานนี้..00..แนะนำชม นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ” (The Many Faces of Ramayana) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ด้วยการสนับสนุนจากโชลวาชู (Sulwhasoo) ที่มุ่งสะท้อนการแสดงออกถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านบทกวี การประดิษฐ์ฉากท้องเรื่อง ดนตรี การพากย์ การเจรจา การร่ายรำ พิธีกรรม เทศกาล หัตศิลป์ และปรัชญาความเชื่อ ผ่านสายตาและการตีความของศิลปินท้องถิ่นที่ต่างมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นอิสระ ไม่จำกัดจะอยู่ในประเทศหรือทวีปใด ความหลากหลายของผลงานในนิทรรศการนี้มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ เพื่อชื่นชมและยอมรับในกันและกัน ซึ่งเป็นสารัตถะของสันติวัฒนธรรมผ่านศิลปะจึงไม่ใช่เพื่อพัฒนาศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่ง ต่อเป็นการพัฒนาสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่สังคมโลกที่เปิดกว้างและยั่งยืน นิทรรศการนี้ประพันธ์ขึ้นด้วยผลงานของศิลปิน 9 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ไปจนถึงฝรั่งเศสและแคนาดา จัดแสดงวันนี้ – 5 ธ.ค. 62 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย..00

กองทุนประกันวินาศภัย