เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) นำโดยนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)เพื่อร่วมหารือกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ตำบล หมู่บ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “นโยบาย ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เป็นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนระดับท้องถิ่นให้มีการจัดระเบียบการจราจรในแต่ละพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.)ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในตำบล ชุมชน หมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมคือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ ลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาคพร้อมเพิ่ม ด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว การใช้กลไกของท้องถิ่นจากเดิมที่ใช้ในระดับจังหวัดให้ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อำนาจว่าการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลการจราจรในพื้นที่นั้น ๆ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ หากส่วนท้องถิ่นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวด และทำงานควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยระดับจังหวัด อำเภอ จะสามารถลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน