สหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลา พร้อมเปิดตัววาระ “สงขลา เมืองสหกรณ์ก้าวหน้า”

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 , 5 และ 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา พร้อมเปิดตัววาระการขับเคลื่อน “สงขลา เมืองสหกรณ์ก้าวหน้า” และให้แนวทางการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม จำนวน 300 คน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแผนที่กำหนด เพื่อให้มีการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปี 2563 มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม มุ่งบริการ สร้างความอยู่ดี มีสุข แก่มวลสมาชิกทั้ง 202,540 ครอบครัว ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีองค์กรนิติบุคคลภาคประชาชนในรูปแบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งสิ้นจำนวน 159 แห่ง มีสมาชิกจำนวน 202,540 ครัวเรือน มีทุนดำเนินงานจำนวน 47,261 ล้านบาท แยกเป็นทุนเรือนหุ้น 26,000 ล้านบาท เงินฝาก 21,000 มีปริมาณธุรกิจ จำนวน 57,000 ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจสินเชื่อ 32,000 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวม 15,000 ล้านบาท และธุรกิจจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตมาจำหน่าย 10,000 ล้านบาท จึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีองค์กรสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สหกรณ์ภาคการเกษตร โดยเฉพาะสหกรณ์กองทุนสวนยางมีปริมาณการรวบรวมน้ำยางสดได้ปริมาณวันละ 390 ตัน แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน จำนวน 54 แห่ง ปริมาณการแปรรูปยางได้วันละ 43 ตัน และมีโรงงานแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ปลายทาง อาทิเช่น รองเท้าบูท แผ่นปูพื้น ยางรองส้นเท้า รองเท้าแตะ ของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยาง โครงการ Rubber City มีพร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ นายโสรัจ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 (ระดับหน่วยงาน) จำนวน 3 ราย และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์

จากนั้น มีการบรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน สหกรณ์มีจุดยืนอย่างไร” โดย ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัย เป็นการบรรยายเพื่อให้สหกรณ์ได้ทราบถึงเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

ส่วนในช่วงบ่าย นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้ให้แนวทางการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน