"บิ๊กป้อม" มอบนโยบาย 84 สมาคมกีฬา เน้นความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาศัยกภาพ

วันที่ 28 ต.ค.62 ณ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 84 สมาคม เข้าร่วมในพิธี

การประชุมในวันนี้ เป็นการที่ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกัน เพื่อนำแนวทางตามแผนงานของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติมาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของการกีฬา แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นทิศทางในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาของไทยให้ไปสู่ความสำเร็จ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 84 สมาคม

พลเอกประวิตร กล่าวว่าในนามของรัฐบาล ขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่เห็นถึงความสำคัญที่ ได้เสียสละ ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และความสามารถ ผลักดันพัฒนาการกีฬาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก

วันนี้ นับว่าสำคัญยิ่ง ที่มีสมาคมกีฬา ฯ ถึง ๘๔ สมาคม มาร่วมรับฟังนโยบาย ด้านการกีฬา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย.

นอกจากนี้พลเอกประวิตร ยังย้ำให้สมาคมกีฬาเตรียมความพร้อมในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่มาถึงเร็วๆนี้ ให้ประสบความสำเร็จ และการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา. ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดนให้ทุกสมาคมกีฬานำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

การปฎิรูปประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การกีฬาของชาติ เป็นเครื่องมือประการหนึ่ง ทั้งนี้ รัฐบาล มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลัก ในการบูรณาการ ขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศ สู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ความเป็นอาชีพ และ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำความเข้มแข็ง ความสุขมาสู่ประชาชนคนไทย จะต้องมีแผนงาน โครงการสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญ คือ การจัดหา พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อการ ฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยเน้นที่ด้านโครงสร้าง และพัฒนาศูนย์ฝึก กีฬาแห่งชาติ ที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการฝึกซ้อม อย่างเต็มรูปแบบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งความเป็นเลิศด้านกีฬา การเรียน การเตรียม อาชีพ และการจัดการช่วยเหลือ หรือสวัสดิการ ด้านอื่นๆ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance