ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: ยลนิทรรศการ “พยุหยาตราทางชลมารค” นาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม

สัปดาห์นี้ชวนท่านผู้อ่านไปชมนิทรรศการองค์ความรู้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
นิทรรศการจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง ฝั่งทิศใต้ เปิดให้เข้าชมวันนี้ (25 ต.ค. 62) วันแรก โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการดังกล่าว เพื่อให้ชาวไทยได้รับความรู้ความเป็นมาของโบราณราชประเพณีในการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภายในนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ภายในจะแบ่งส่วนจัดแสดงไว้ 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัฐ จัดแสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านจอ LED กว่า 14 เมตร พร้อมอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องที่ 2 นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า การแสดงเรื่องราวความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ห้องที่ 3 ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม จัดแสดงองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ และรับฟังกาพย์เห่เรือ จาก Sound Dome

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ส่วนที่ 2 “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมชมการแสดงเห่เรือจากกองทัพเรือ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ละครนอกและละครใน

ส่วนที่ 3 “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียง สื่อผสม แบ่งเป็น 3 องก์ องก์ 1 สายธารแห่งพระบารมีวิถีชีวิตคู่สายน้ำ แสดงถึงวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันกันมาแต่ครั้งอดีต ก่อให้เกิดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ องค์ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี แสดงภาพความวิจิตร งดงามตระการตาของโขนเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค องค์ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดีปฐพีเป็นสุข แสดงภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่วนที่ 4 “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” นำเสนอวิถีไทยและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส
นิทรรศการองค์ความรู้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดแสดงถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

กองทุนประกันวินาศภัย