วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ด้านหน้าสถานีรถไฟหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟหนองคาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ ปรับปรุงทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวันปิยมหาราช เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 จวบกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นวาระครบ 105 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประกอบด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงอาณาประชาราษฎรและผืนแผ่นดินไทยด้วยพระปรีชาญาณ เป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันนานาอารยประเทศ ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนการสาธารณูปการต่างๆ เป็นอเนกประการ

พระราชกรณียกิจทั้งหลายล้วนก่อให้เกิดความบริบูรณ์พูนสุขแก่ผืนแผ่นดินไทย ด้วยความสำนึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ปวงพสกนิกรน้อมใจถวายพระราชสมันยาว่า “พระปิยมหาราช” มีความหมายว่ามหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย