เมื่อวันที่ 22 ต.ค. เวลา 13.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 คน ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอรายชื่อให้ ครม. พิจารณา ได้แก่ 1.นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เป็นผู้ตรวจราชการ 2.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิดีกรมปสุสัตว์ เป็นผู้ตรวจราชการ 3.นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการ 4.นางดาราเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการ และ5.นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ตรวจราชการ