หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร (วันที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำขบวนรถปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้มีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบมาก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลง ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลสัตว์ การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์และการให้คำแนะเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นระดมอัตรากำลังเจ้าหน้าปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 150 คนและทีมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 6 คน ออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-22 ตุลาคม 2562 โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ตำบลไร่ใต้ รวม 8 หมู่บ้าน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยให้การบริการ ดังนี้ 1.สัตว์ใหญ่ โค กระบือให้บริการในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง โค 41 ตัว,ถ่ายพยาธิ 41 ตัว ,กระบือ ฉีดยาบำรุง 74 ตัว,ถ่ายพยาธิ 87 ตัว และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 39 ราย 2.สัตว์เล็ก สุนัข แมวให้บริการในพื้นที่ ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,รักษาสัตว์ป่วย,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 41 ตัว,แมว 26 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 53 ตัว แมว 25 ตัว,ถ่ายพยาธิ สุนัข 53 ตัว เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 102 ราย 3.มอบเนื้อสุกร ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม แก่เกษตรกร 4.มอบถุงยังชีพของกรมปศุสัตว์,ยาถ่ายพยาธิ,แร่ธาตุ วิตามินและยาปฏิชีวะนะแก่เกษตรกร 5.มอบอาหารสุนัข แมวแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ 6.มอบหญ้าแห้งเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ในการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจิตอาสาของหมู่บ้านในพื้นที่และเจ้าของสัตว์ที่นำสัตว์มารับการบริการจำนวนมาก