บำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปีชาตกาล พ.ศ.2460-2560 "สมเด็จพระญาณวโรดม"อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินฯ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นามเดิม ประยูร นามสกุล พยุงธรรม พ่อชื่อ ธูป พยุงธรรม เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 4 แรม 2 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2459 ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2459 (ถ้าเป็นในปัจจุบัน จะเป็นปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๖๐) ที่บ้านท่าเรือ ตำบลประจันตะคาม อำเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นลูกคนสุดท้องมีพี่ 7 คน ตายตั้งแต่ยังเล็ก 3 คน เหลือ 4 คน ท่านได้มาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อ พ.ศ.2474 จนถึง พ.ศ.2546 โดยมิเคยย้ายไปอยู่ที่ไหนเลย ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2476 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอุปัชฌาย์ ที่พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส ได้อุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอุปัชฌาย์ พระอุดมศีลคุณ (อินทร อคฺคิทตฺตเถร) เป็นกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรเพ็ชร (ปภงฺกรเถร) เป็นอนุวาสนาจารย์ มีหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงเป็นอุปัฎฐากเจ้าภาพบวชที่พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส ได้ฉายาว่า “สนฺตงฺกุโร” ซึ่งแปลว่า หน่อ หรือเชื้อสาย หรือทายาทของผู้สงบ (ฉายานี้ได้มาตั้งแต่เป็นสามเณรพรรษาแรก) และได้จำพรรษาที่วัดนี้ตลอดมาจนบัดนี้ โดยมิได้ไปจำพรรษาที่อื่นเลย วิทยฐานะ ด้านสามัญศึกษา สอบ ป.5ได้เป็นคนแรกที่โรงเรียนประชาบาล ประจำอำเภอประจันตะคามโดยสอบคนเดียว ได้คนเดียว เมื่อ พ.ศ.2472 ครั้งนั้น ชั้น ป.5 เป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาในอำเภอนั้น เริ่มเรียนหนังสือเมื่ออายุราว 6 ขวบ พ่อเป็นครูสอนให้เข้าโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในชั้น ป.1 ท่านได้ศึกษาปริยัติศึกษา แผนกนักธรรม ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา ตั้งแต่ พ.ศ.2495 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิญาณ พ.ศ.2599 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสุมนต์มุนี พ.ศ.2505 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกวี พ.ศ.2515 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมธัชมุนี พ.ศ.2528 เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองหิรัญบัฏที่พระญาณวโรดม จากนั้น พ.ศ.2546 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณวโรดม มีผลงานที่ฝากไว้กับพระพุทธศาสนามากมาย ตั้งแต่ต้นจนถึง พ.ศ.2546 ทั้งด้านงานด้านบริหาร และด้านการปกครอง อาทิ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ,เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ,เคยเป็นประธานกรรมการวัดเทพศิรินทราวาส ,เป็นอุปัชฌาย์ ,เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ,เป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต,เป็นเลขาธิการกรรมการคณะธรรมยุต (ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึง พ.ศ. 2544 ),เป็นรองประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 7,จัดประชุมพระธรรมทูตสายที่ 7 ประจำปีก่อนออกจาริกและติดตามไปเยี่ยมพระธรรมทูต เมื่อพระธรรมทูตออกจาริกแล้วและพิจารณาผลงาน ,เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ,ไปเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปี,เรียบเรียงจัดแปลและจัดพิมพ์หลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษาทุกชั้นเป็นภาษาอังกฤษ สวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในเวลาจำกัด เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน เพื่อเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศ,จัดเปิดโรงเรียนและอบรมนักเผยแผ่ให้มีความรู้และมีมารยาทและมีจิตใจควรแก่การเป็นนักเผยแผ่ เป็นต้น สมเด็จพระญาณวโรดม ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ตรวจเยี่ยมพระธรรมทูตต่างประเทศ ครบ 6 ทวีป รวม 45 ประเทศ ทั้ง อาเซียน ยุโรปและทวีปแอฟริกา ท่านมรณะภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 อายุ 93 ปี 254 วัน โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2560 นี้ ทางศิษย์ยานุศิษย์และ ญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระญาณวโรดม จะร่วมบำเพ็ญกุศล ในมงคลสมัยครบรอบ 100 ปี ชาตกาลนี้ ซึ่งมีกำหนดการประกอบด้วยในเวลา 14.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 1 รูป แสดงธรรมเทศนา เวลา 14.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 12 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และในเวลา 15.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 100 รูป รับทักษิณานุประทาน