ร่วมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพคุณภาพ สาขากิจกรรมบำบัด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และรศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ระหว่าง กรมการแพทย์ ก.สาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นงานที่สำคัญในระบบให้บริการสุขภาพประชาชนของประเทศไทย แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะวิชาชีพกิจกรรมบำบัดซึ่งมีบุคลากรจำกัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทำให้ผู้ป่วย คนพิการที่มีจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการ กรมการแพทย์ ก.สาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพหลายสาขา และได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด

รศ.ดร.สมชาย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาคารสถานที่ ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน