กรมศิลป์เผยสถิติค้นข้อมูลดิจิทัลด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติกว่า 15 ล้านครั้งในรอบปี
นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากที่กรมศิลปากรได้เปิดให้บริการข้อมูลออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารมรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในยุคสังคมดิจิทัล ล่าสุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรได้รายงานสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 รวมทั้งสิ้น 15,100,596 ครั้ง แบ่งเป็น ระบบห้องสมุดออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) มีผู้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 11แห่ง เว็บไซต์และคลังดิจิทัล รวมทั้งสิ้น 13,549,048 ครั้ง ขณะที่การใช้บริการข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพเก่าและเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านทาง http://www.nat.go.th มีจำนวน 99,882 ครั้ง

ส่วนข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 41 แห่ง นำเสนอในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงในแต่ละอาคารจัดแสดง รวมถึงนำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในแต่ละพิพิธภัณฑ์แบบ Interactive ภาพโบราณวัตถุแบบ 360 องศา ผ่านทาง www.virtualmuseum.finearts.go.th มีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 146,457 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลโบราณสถานผ่านทาง www.gis.finearts.go.th มีจำนวน 23,319 ครั้ง และสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1,281,863 ครั้ง

“ทั้งนี้กรมศิลปากรจะนำข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความก้าวหน้าทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงนำเข้าข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชน จะทำให้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น” นางประนอม รองอธิบดีกรมศิลป์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance