เมื่อวันที่ 16ต.ค.62 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 ได้มอบเกียรติบัตรและพบปะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อฝึกอบรมนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี อันเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7- 20 ต.ค.62 มีนักเรียนที่มีความสามารถผ่านการสอบคัดเลือกจากภาคเหนือตอนล่าง 37 คน เป็นนักเรียนหญิง 25คน และนักเรียนชาย 12 คน มีวิทยากรทั้งหมด7 คน และพี่เลี้ยง 10 คน

สำหรับกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ  ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาเคมี  ทั้งในด้านทฤษฎี ทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  ช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้