พร้อมครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ช่วยชาวบ้านโนนศิลา-บ้านไผ่ ดูแลสุขภาพช่องปากหลังน้ำท่วมใหญ่

อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ   พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน กล่าวว่า จากช่วงเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาในเขตพื้นที่อำเภอโนนศิลาและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้สร้างความเสียหายและความยากลำบากให้ประชาชนเป็นอันมาก แม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ประชาชนที่มีผลกระทบในเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่เราจึงพิจารณาร่วมกันในการมาลงพื้นที่แห่งนี้เพื่อผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการไปตรวจรักษาดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองด้วยการออกมาให้บริการในพื้นที่ตามพระราชปณิธานของโครงการนอกจากนั้นเรายังมีการระดมทุนเพื่อมามอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

สำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538  และได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ  ในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้มีทันตสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ  เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขเพื่อพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี    จึงได้จัดโครงการบริการรักษาทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุข ที่ทรงพระราชทานการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน อีกทั้งสืบสานพระราชปณิธาน “การบำบัดทุกข์อันเกิดจากโรคทางทันตกรรม” และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชานวุฒิ  คุณวุฒิ ปลัดอาวุโสอำเภอโนนศิลา กล่าวว่า การออกบริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกมาให้บริการครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชน มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนนั้นทางอำเภอได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนซึ่งการมาของคณะทันตแพทย์ มข.ครั้งนี้ถือเป็นการร่วมเป็นกำลังเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสืบสานตามแนวพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางอำเภอโนนศิลาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาและอุทิศตนทำงานเพื่อประชาชน