นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 46.2 ปรับตัวลดลงจากเดือน ส.ค.ซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.5 และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 นับตั้งแต่เดือน มี.ค.62 โดยมีปัจจัยลบจากผลกระทบด้านการส่งออกของไทยเดือน ส.ค. 62 ลดลง 4.0%, ปัญหาสงครามการค้าในระดับโลก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และปัญหา brexit ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทย, ปัญหาขัดแย้งของประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกง, สถานการณ์ภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วมหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาคใต้ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ภาคเอกชนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาถึงภาครัฐ ได้แก่ 1.ยกระดับสินค้าเกษตรให้เพิ่มสูงขึ้น และรักษาเสถียรภาพของระดับราคาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในระดับสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 2.ขอให้รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ได้อนุมัติไปแล้ว 3.มีแผนเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 4.พัฒนาศักยภาพการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตร หรือสินค้าจากชุมชนให้มีมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 5.เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และโลจิสติกส์ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกภูมิภาค

กองทุนประกันวินาศภัย