นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปลูกถั่วหรั่งในสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายอนุชา เพ็ญจำรัส ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ โดยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ มีการแปรรูปถั่วหรั่ง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีมาตรฐานอาหารฮาลาล และมีมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกกลุ่มฯ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ผลิตสินค้าปลอดภัย และในอนาคตทางกลุ่มเกษตรกรฯ จะสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถั่วหรั่ง ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ เป็นต้น เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกกลุ่มฯ ซึ่งในแต่ละปีมีมากถึง 40 ตัน

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ปี 2517 มีสมาชิกแรกเริ่ม 67 คน มีทุนเรือนหุ้น 3,350 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,857 คน มีทุนเรือนหุ้น 47,812,500 บาท มีหน่วยเกษตรกรรม 33 หน่วย มีการรณรงค์ให้สมาชิกกลับมาทำนาโดยเริ่มดำเนินโครงการนาร้างเป็นนาข้าว สนับสนุนการทำนาแบบอินทรีย์ ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชแซมยาง เช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง มะละกอ เพื่อเสริมรายได้ในขณะที่ไม่ได้กรีดยางพารา ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ เป็นจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก และช่วยเหลือในการจัดหาตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก เพื่อเร่งระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยเร็ว บรรเทาไม่ให้เกิดปัญหา ราคาตกต่ำ และเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด เข้ามารวบรวมและแปรรูปยางพารา เพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้า

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดได้แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรได้เกือบ 100 % เช่น ข้าว ผลไม้ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชัในชีวิตประจำวัน ทำให้สมาชิกสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ได้รับเงินสนับสนุนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรปลอดดอกเบี้ย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จำนวน 800,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก โดยทางกลุ่มฯได้ประกาศเจตนารมย์ยกเลิกการขายสารเคมีให้กับเกษตรกร และรณรงค์ให้สมาชิกทำการเกษตรแบบอินทรีย์ งดใช้สารเคมี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน