นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายอิ่ม ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดตันทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคณะกรรมการและประธานกลุ่มสมาชิก เข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง จากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มาร่วมบูรณาการให้ความรู้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดิน ในราคาที่เป็นธรรม ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกอื่นๆ ทำให้สมาชิกมีความต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และได้มอบนโยบายโดยให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอย่างจริงจัง

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 5,920 ครัวเรือน กลุ่มสมาชิก 61 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 1,058 ล้านบาท ได้ดำเนินธุรกิจใน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่า 497,689,033.82 บาท 2.ธุรกิจสินเชื่อ มีมูลค่า 826,224,264 บาท 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจาก เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์รวมมูลค่า 16,940,963 คบาท และ 4.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์และผู้คนทั่วไป มีมูลค่า 131,035,375.62 บาท

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน