นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า จากกรณีคณะทำงานพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้สรุปข้อมูล ร่างพรบ.งบประมาณ 2563 ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาและจัดบริการประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจากการที่ นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เรียกประชุมส.ส.ของพรรคพลังท้องถิ่นไท และคณะทำงานด้านงบประมาณ ที่ประชุมมีข้อสรุป ให้ส.ส. ทั้ง 3 คนสามารถใช้เอกสิทธิ์ในการอภิปรายและการโหวต ร่างพรบ.งบประมาณ ตามความเห็นส่วนบุคคล

นายธีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า หัวหน้าพรรคเห็นชอบในมติดังกล่าวเพราะพรรคคำนึงถึงหลักการแห่งรัฐธรรมนูญในสาระที่ ส.ส มีเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองและไม่ถือเป็นการขัดแย้งในการทำงานของพรรค  โดยพรรคยังยึดหลักการ อะไรที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนก็ควรคำนึงถึงให้มากที่สุด และทางพรรคได้มอบหมายให้ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านท้องถิ่น และ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท ที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อภิปรายเพื่อเสนอแนวทางให้รัฐบาลและกรรมาธิการงบประมาณไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกระจายอำนาจและพัฒนาท้องถิ่น

ศ.ดร โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท  กล่าวว่า ร่าง พรบ.งบประมาณปี 63 มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ในส่วนจุดแข็งนั้น แนวทางงบประมาณตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องสร้างโอกาสและความเสมอภาค รวมทั้งการยกระดับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แต่ในจุดอ่อนยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เน้นการให้ราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยขับเคลื่อนงบประมาณโดยไม่มุ่งเน้นกระจายอำนาจ และใช้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกพัฒนาระดับพื้นที่ รวมถึงมีการวางกรอบงบประมาณท้องถิ่นที่ยังไม่สอดคล้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
+++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย