นาย สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ระบุว่า เมื่อ 7 กันยายน 2562 พรรคประชาชาติได้มีการทักท้วงและตั้งประเด็นที่น่าห่วงใยไว้ 6 ประเด็น กรณีที่ ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น สำหรับรองรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ให้ทุกจังหวัด รวม 15,800 ล้านบาท ในช่วงที่กำลังจะสิ้นปีงบประมาณ โดยให้จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 200 ล้านบาท (ยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ให้มากเป็นพิเศษ จังหวัดละ 500 ล้านบาท) เพราะถือว่า เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่เป็นเงินภาษีประชาชน ที่ขาดวินัยทางการเงินการคลัง ขาดประสิทธิภาพและมีโอกาสรั่วไหลสูงมาก แต่รัฐบาลก็เดินหน้าโครงการโดยไม่ใส่ใจต่อข้อท้วงติงและแถมยังมีข่าวเล็ดลอดออกมาเป็นระยะๆ ว่า มีตัวแทนพรรคการเมืองเจรจาและขอแบ่งสรรปันส่วน หรือ ผลต่างตอบแทนกันอย่างอึกทึกครึกโครม

ดังนั้น จึงขอตั้งคำถามเพิ่มเติมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ประเด็นคือ

ประเด็นที่ 1 คือ รัฐบาลได้จัดสรร งบกลาง 15,800 ล้านบาท ไปแก้ปัญหาภัยแล้ง กี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่ และจัดสรรไปแก้ปัญหาอุทกภัย กี่โครงการ งบประมาณเท่าไหร่ และมีรายละเอียดแต่ละโครงการเป็นรายจังหวัดอย่างไร

ประเด็น2 ในแต่ละจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการขุดลอก หรือ งานในลักษณะเดียวกันนี้ กี่โครงการ งบประมาณแต่ละโครงการเท่าไหร่

ประเด็น3 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดต่างๆ ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีปกติ กี่โครงการ งบประมาณแต่ละโครงการเท่าไหร่ และใช้วิธีพิเศษ (วิธีเจาะจง) กี่โครงการ งบประมาณแต่ละโครงการเท่าไหร่

ทั้งนี้ เพื่อกลไกสาธารณะและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอากรจะทราบ รวมถึง ติดตามและตรวจสอบ รวมถึง สอดส่องดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมุ่งผลประโยชน์ต่อพื้นที่ หรือ ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นและนำเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศไปใช้เพื่อการอันไม่ควร และที่สำคัญ หรือ

ประเด็นที่ 4 คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการสุ่มและขยับขยาย หรือ มีแผนในการตรวจสอบการเบิกจ่าย หรือ การใช้งบกลาง จำนวน 15,800 ล้านบาท ข้างต้น เพื่อป้องปราม หรือ หยุดยั้งการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเปล่า หรือ ความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือไม่อย่างไร เพราะ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 ซึ่งตั้งไว้ จำนวน 3,200,000 ล้านบาท มีงบแบบเดียวกัน หรือ เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับลดแลกแจกแถมให้กับพวกพ้อง และ หักหัวคิวอยู่ประมาณ 300,000 ล้านบาท

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน