วันที่ 9 ต.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ ที่ใช้กับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ซึ่งกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ที่วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

สำหรับกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 16 แห่ง ในส่วนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพและให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมและสมพระเกียรติสามารถสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราโชบายการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติอันสูงสุดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทาน คือทายาทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน