ตามที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งข้อสังเกตการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชของ กทม. มิได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และกรณีที่ กทม. ระบุการประกวดราคา 2 โครงการดังกล่าวยึดตามมาตรา 34/1 ในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าวนั้น

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชเป็นการมอบหมายให้เอกชนเข้ามากำจัดมูลฝอย โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่จ้างที่ปรึกษาฯ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำข้อเสนอโดยคำแนะนำและพิจารณากลั่นกรองของคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) และคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 แล้ว กทม. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนำเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้โดยอนุโลมเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการคัดเลือก กทม. ได้แจ้งผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไปยังผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ไม่ได้กำหนดขั้นตอนดังกล่าวไว้ โดยยืนยัน กทม. ไม่ได้เปลี่ยนการดำเนินการมาพิจารณาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานนอกแต่อย่างใด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน